Skat ved flytning retur til Danmark

Indgangsværdi ved genindtræden af fuld dansk skattepligt

En henstandssaldo bortfalder, når personen flytter til Danmark og bliver omfattet af fuld dansk skattepligt eller igen får skattemæssigt hjemsted i Danmark.

Ved indtræden af fuld dansk skattepligt, eller hvor en person får skattemæssigt hjemsted i Danmark, skal der fastsættes en indgangsværdi (handelsværdi) på de aktier, som personen ejer på tilflytningstidspunktet. Denne værdi på tilflytningstidspunktet udgør aktiernes anskaffelsessum og skal derfor anvendes ved opgørelsen af en skattepligtig avance, når aktierne sælges.

Fastsættelse af en indgangsværdi gælder også for aktier, der har været omfattet af dansk fraflytningsbeskatning. Aktiernes handelsværdi på tilflytningstidspunktet nedsættes dog med det mindste af følgende to beløb (forudsat, at der er en henstandssaldo):

  1. Den resterende henstandssaldo på tilflytningstidspunktet omregnet til indkomst med skatteprocenterne for aktieindkomst (27/42 %). Det er de gældende skattesatser på tilflytningstidspunktet, der skal anvendes.
  2. Nettogevinsten på de fraflytteraktier, som personen ejer på tilflytningstidspunktet. Avancen opgøres som forskellen mellem værdien på tilflytningstidspunktet og den anskaffelsessum, der blev anvendt ved fraflytningen.

Indgangsværdien reguleret efter punkt 1 eller 2 betyder groft sagt, at personens oprindelige anskaffelsessum forhøjes med den værdistigning, der har været på aktierne, mens personen har været bosiddende i udlandet.

 

Eksempel

Personen ejer den fulde aktiekapital i et selskab nominelt 500.000 kr.

  • Anskaffelsessummen for aktierne har udgjort 500.000 kr.
  • Værdien ved fraflytningen er opgjort til 5,5 mio. kr., hvilket giver en skattepligtig avance på 5,0 mio. kr.
  • Under opholdet i udlandet er der ikke udloddet udbytte fra selskabet eller foretaget andre dispositioner, der har medført afdrag på henstandssaldoen
  • I beregningerne er aktieindkomsten beskattet med 42 %. Der er hermed set bort fra, at de første 52.900 kr. (2018) af aktieindkomsten kun beskattes med 27 %
  • Henstandssaldoen udgør 42 % af 5,0 mio. kr. eller 2,1 mio. kr.
  • Værdien af aktierne udgør på tilbageflytningstidspunktet 10,5 mio. kr., hvilket vil sige en værdistigning på 5,0 mio. kr. under udlandsopholdet.

 

Den resterende henstandssaldo  

Henstandssaldo omregnet til indkomst:

 
2,1 mio. kr. / 42 x 100         5,0 mio. kr.
Nettogevinsten på fraflytteraktier, som personen fortsat ejer    
Værdi af aktier på tilflytningstidspunktet 10,5 mio. kr.
Anskaffelsessum 0,5 mio. kr.
  10,0 mio. kr.
Værdi på tilflytningstidspunktet 10,5 mio. kr.
Nedsat med det mindste af ovenstående beløb 5,0 mio. kr.
Fremtidig anskaffelsessum 5,5 mio. kr.

Den oprindelige anskaffelsessum for aktierne var 0,5 mio. kr. og værdistigningen, mens personen var bosat i udlandet udgjorde 5,0 mio. kr., hvilket sammenlagt giver 5,5 mio. kr.

Konsekvensen af beregningsmetoden for indgangsværdi på tidligere fraflytningsbeskattede aktier er, at personen ved et salg ikke bliver beskattet af en værdistigning, mens han har været bosat i udlandet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder direkte i din indbakke – BRANDT viser vej...

Brandt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder
direkte i din indbakke.