Målretning af aldersopsparing.

Målretning af aldersopsparing.

Siden 2013 har man kunnet indbetale på en aldersopsparing, og reglerne for en sådan opsparing har været følgende: 

 • Den årlige indbetaling kan maksimalt udgøre 29.600 kr. (2017)
 • Der kan indbetales indtil 15 år efter pensionsudbetalingsalderen
 • Der betales 20 % i afgift af den del af den årlige indbetaling, der overstiger det gældende maksimumsbeløb
 • Der er ikke fradragsret eller bortseelsesret for årets indbetaling
 • Værditilvæksten i opsparingsperioden beskattes med 15,3 % (PAL-skat)
 • Udbetaling ved pensionsalderen er skatte- og afgiftsfri
 • Ved udbetaling i utide (før pensionsalderen) skal der betales en afgift på 20 %.

Med ordene ”Et øget incitament til opsparing sidst i arbejdslivet” har Folketinget vedtaget en række ændringer af reglerne om indbetaling til en aldersopsparing. Ændringerne angår reelt kun den maksimale årlige indbetaling, men nemt skal det ikke være.

De ændrede regler gælder fra og med indkomståret 2018. For personer med bagudforskudt indkomstår gælder de nye regler dog først fra og med indkomståret 2019.

Den maksimale årlige indbetaling

Den maksimale årlige indbetaling til en aldersopsparing afhænger af personens alder. Det maksimale årlige beløb, der kan indbetales på en aldersopsparing, er som hovedregel 5.100 kr. (2018-niveau), og beløbet reguleres årligt.

Fra og med det femte indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopspareren når folkepensionsalderen, kan der som udgangspunkt årligt indbetales 51.100 kr. (2018-niveau), og beløbet reguleres årligt.  Den høje beløbsgrænse udgør dog kun 46.000 kr.

En pensionsopsparer, der når folkepensionsalderen i 2030, vil kunne indbetale 5.100 kr. om året frem til og med 2024. Fra og med 2025 kan der årligt maksimalt indbetales 51.100 kr.

Muligheden for at foretage årlige indskud på en aldersopsparing på op til 51.100 kr. gælder dog ikke, hvis pensionsopspareren har fået udbetaling fra en ratepension, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning fra og med det tiende indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopspareren når folkepensionsalderen.

Denne undtagelsesregel gælder, uanset om pensionsudbetalingen sker som normal udbetaling (pensionsudbetalingsalderen er indtrådt, og udbetalingerne er påbegyndt), eller der er tale om udbetaling i utide (udbetaling før pensionsalder, pantsætning mv.), hvor der svares afgift med 60 %.

En pensionsopsparer, der når folkepensionsalderen i 2030, kan som udgangspunkt indbetale 51.100 kr. årligt fra og med 2025. Men har personen fået pensionsudbetaling fra en skattebegunstiget ordning (ratepension, pensionsordning

med løbende udbetalinger eller indeksordning) på et eller andet tidspunkt i perioden 2020-2029, kan han ikke årligt indbetale 51.100 kr. på en aldersopsparing i 2025 eller senere år. Den maksimale årlige indbetaling udgør i så fald 5.100 kr.

Beløbsgrænsen på 5.100 kr. i stedet for 51.100 kr. for indbetaling på en aldersopsparing gælder for pensioner, der ophæves i utide den 1. april 2018 eller senere samt udbetaling fra rateopsparinger mv., der i overensstemmelse med pensionsvilkårene påbegyndes den 1. april 2018 eller senere. Visse pensionsudbetalinger diskvalificerer ikke retten til et årligt indskud på 51.100 kr.

 

I visse tilfælde kan en person alligevel foretage et årligt indskud på 51.100 kr. Det gælder ved udbetaling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og pensionsudbetalinger, hvor personen reelt ikke selv bestemmer, hvornår udbetalingen påbegyndes, nemlig udbetaling af: 

 • Invalidepension
 • Rateforsikring i tilfælde af forsikredes
 • Rateopsparing i tilfælde af kontohaverens varigt nedsatte arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger kontohaveren til at oppebære førtidspension, samt udbetaling af invalidesum
 • Ægtefælle- eller samleverpension
 • Pension til efterladte
 • Indeksordning, der påbegyndes, når personen fylder 67 år
 • Tjenestemandspension ved den pligtige afgangsalder
 • Tjenestemandspension af helbredsmæssige årsager eller ved uansøgt afsked
 • ”Klatpensioner” (automatisk udbetaling)
 • Pensionsindestående, hvor en kommune som betingelse for fortsat tildeling af kontanthjælp kræver, at der sker genkøb af en pensionsordning
 • Pension, hvor en lavere aldersgrænse for udbetaling end pensionsudbetalingsalderen er godkendt af Skatterådet (piloter, balletdansere og militært personel m.fl.)
 • Pension, der er delt i forbindelse med skilsmisse, hvor udbetaling til ikke-ejer-ægtefællen sker ”automatisk” som følge af påbegyndt udbetaling til ejeren.

Udbetaling fra ATP og fra en eller flere af ovennævnte pensioner afskærer ikke muligheden for maksimal årlig indbetaling på 51.100 kr.

Gengivet fra Skatteinformation januar 2018.


Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder direkte i din indbakke – BRANDT viser vej...

Brandt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder
direkte i din indbakke.