Nyheder

…

Fast driftssted og ekspertbeskatning

Man behøver ikke at være ekspert for at blive omfattet af ekspertbeskatning, bare man får tilstrækkeligt i løn eller skal udføre visse former for forskningsarbejde.

Læs mere
…

Udenlandsk trust - skattemæssigt transparent

Skatterådet har taget stilling til, hvorvidt en trust i Liechtenstein var et selvstændigt skattesubjekt eller en skattemæssigt transparent enhed.

Læs mere
…

Hovedaktionærbolig i udlejningsejendom

Værdi af fri bolig til hovedaktionærer fastsættes efter objektive regler, når aktionæren bor i en ejendom, der ejes af selskabet. Efter de objektive regler beregnes lejen ud fra ejendommens offent...

Læs mere
…

Forrentning af hovedaktionærs tilgodehavende

Landsskatteretten har fastslået, at en hovedaktionærs udlån til det af ham ejede selskab skal forrentes på markedsvilkår.

Læs mere
…

Skattefri løn?

Bor man i Danmark, er løn skattepligtig. Det gælder også løn for arbejde udført uden for Danmarks grænser. Men i dansk skattelovgivning findes en eftertragtet lempelsesregel, der reelt betyder, at ...

Læs mere
…

Fast driftssted – udenlandske kapitalfonde

Folketinget har vedtaget en justering af reglerne om fast driftssted, når udenlandske kapitalfonde m.fl. investerer via transparente enheder i Danmark. Der er typisk tale om etablering af kommandit...

Læs mere
…

Skattefri fusion over landegrænser

Det tidspunkt, hvorfra en skattefri fusion har skattemæssig virkning (fusionsdatoen), kan efter gældende regler ligge forud for det tidspunkt, hvor fusionen endeligt vedtages i de fusionerende sels...

Læs mere
…

Højere skattefradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger

Selskabers udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed kan som hovedregel fratrækkes fuldt ud i det år, hvor udgifterne er afholdt. For personer gælder samme regel, dog kan fradrag først foretage...

Læs mere
…

Ingen skat på fri telefon og internet

Arbejdsgiverbetalt telefon og internet er fra og med indkomståret 2020 et skattefrit personalegode.

Læs mere
…

Rentesatser for personers restskat

Der er indført ændrede beregningsmetoder for rentesatser for personers restskat og overskydende skat for indkomståret 2018 og senere. Det er altså først restskatten for indeværende indkomstår, der ...

Læs mere
…

Børneopsparingskonti

Det maksimale årlige indskud på en børneopsparingskonto er fra og med den 1. januar 2018 hævet fra 3.000 kr. til 6.000 kr. Det samlede indskud på et barns børneopsparingskonto er fra samme dato hæv...

Læs mere
…

BoligJobordning - ny lovgivning

BoligJobordningen, som har eksisteret i flere år, har hele tiden været en midlertidig ordning, der gjaldt for ét eller flere indkomstår.

Læs mere
…

Skattebegunstigede medarbejderaktier - ny lovgivning

Skattebegunstigede medarbejderaktier omfatter såvel aktier som købe- og tegningsret til aktier. Et favørkurselement beskattes først, når aktierne sælges, og beskatningen sker som aktieindkomst i st...

Læs mere
…

Ekstra fradrag ved indbetaling til pension

Der er indført et ekstra fradrag for pensionsindbetalinger. Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, hvilket i 2018 har en fradragsværdi på cirka 26,6 %.

Læs mere
…

Deleøkonomi - politisk aftale på plads - ny lovgivning

I maj måned 2018 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en politisk aftale om mere attraktive skattevilkår for deleøkonomi. De gunstigere regler skal efter aftal...

Læs mere
…

Skattepligtigt - lovforslag i høring

Skatteministeren nåede i folketingsåret 2017/2018 ikke helt at få fremsat de lovforslag, som var ”stillet i udsigt”. Det er især to lovforslag, som har haft mange personers interesse. Det ene omhan...

Læs mere
…

Moms i fonde, foreninger og selvejende institutioner

Fonde, foreninger, selvejende institutioner m.fl. er omfattet af de almindelige regler om afregning af moms. Det betyder, at foreninger m.fl. som udgangspunkt skal afregne moms, når de sælger varer...

Læs mere
…

Den momsmæssige behandling af udlæg

Et ikke-momsbelagt udlæg skal ikke momses ved viderefakturering til en kunde. Der er dog forholdsvis restriktive regler for, hvad der momsmæssigt kan anses for et udlæg. Endvidere er det væsentligt...

Læs mere
…

Skat ved flytning retur til Danmark

Indgangsværdi ved genindtræden af fuld dansk skattepligt En henstandssaldo bortfalder, når personen flytter til Danmark og bliver omfattet af fuld dansk skattepligt eller igen får skattemæssigt hj...

Læs mere
…

Skat ved fraflytning fra Danmark

Opgørelse af gevinst og tab ved fraflytning. Gevinst og tab på aktierne opgøres, som om aktierne var solgt til handelsværdien på fraflytningstidspunktet. For aktier, der ikke er optaget til handel...

Læs mere
…

Aktier og flytning til udlandet - skat af urealiseret avance

Ved flytning til udlandet, hvor den fulde danske skattepligt ophører, skal der som hovedregel ske exitbeskatning af de aktier, om personen ejer på tidspunktet for skattepligtsophøret. Sådan har de...

Læs mere
…

Helårsbolig, sommerhusudlejning, korttidsudlejning, AirBnB mv.

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der forbedrer reglerne for sommerhusudlejning, korttidsudlejning af helårsbolig osv., forudsat at indtægterne automatisk indberettes til Skattest...

Læs mere
…

Ejendomsoverdragelse til barn - fri bolig for forælder

Det forekommer af og til – måske oftest, når der kun er en forælder tilbage – at eksempelvis moderens parcelhus eller ejerlejlighed overdrages/sælges til datteren.

Læs mere
…

Beskatningsgrundlag - fri bil

Hvad skal der forstås ved "nyvognsprisen", når bilen ikke er helt ny? En nylig afsagt byretsdom tager stilling til, hvad der skal forstås ved ”nyvognsprisen”, som er den værdi, der udgør beskatn...

Læs mere
…

Henstand med skat

Der gælder en særlig henstandsordning for skat af fortjeneste ved salg af goodwill og andre immaterielle aktiver, der ved salget helt eller delvist er finansieret ved en løbende ydelse.

Læs mere
…

Betaling én gang for alle – eller skal vi se tiden an?

Løbende ydelser eller ”earn out” anvendes ofte i forbindelse med salg af virksomheder, hvor der er et spænd mellem sælgers og købers forventning til den fremtidige omsætning eller det fremtidige ov...

Læs mere
…

Bitcoins – er du spekulant?

Mange helt almindelige danskere har på kort tid oplevet store formuestigninger og -fald ved at eje bitcoins. Disse formuebevægelser har rejst flere skattemæssige spørgsmål: Skal man beskattes af...

Læs mere
…

Aktiesparekonto

Lovforslag på vej. Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i slutningen af 2017 en aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer, herunder en mulighed for personer til a...

Læs mere
…

Revisorrobotten

Kan og vil digitaliseringen tage over? Digitaliseringen er over os, og der foregår en rivende udvikling i automatisering af alskens processer – ikke mindst på bogførings- og regnskabsområderne. ...

Skrevet af: Lars Hjort, statsautoriseret revisor Læs mere
…

Sommerferien står for døren!

Endelig sommer! Samvær med familie og venner, oplevelser under fremmede (eller hjemlige) himmelstrøg og måske nogle timers sundhedsskadeligt ophold i solen, så der kan komme lidt farve på den blege...

Skrevet af: Lars Hjort, statsautoriseret revisor Læs mere
…

Deleøkonomi

14 jun 2018

Bred politisk aftale om mere attraktive vilkår I maj måned 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om mere attraktive skattevilkår for deleøkonomi. Det betyder, at Folketinget skal vedtage...

Læs mere
…

Ændringer til godtgørelse af elafgift

01 jan 2018

Der er vedtaget nye muligheder for at få afgiftsgodtgørelse på elforbruget. Det er campisternes forbrug i egen campingvogn, forudsat der ikke foretages særskilt betaling af forbruget efter en måli...

Skrevet af: Per Bonnevie, statsautoriseret revisor & partner Læs mere
…

Campingpladsejere GDPR

01 jun 2018

Persondataforordningen er trådt i kraft 25. maj 2018 og det giver en række spørgsmål. Vi har givet svar på en række af de mest spurgte.

Skrevet af: Jan Knudsen, statsautoriseret revisor & partner Læs mere
…

Repræsentationsudgifter

Hvordan er det lige med fradrag i skat og moms? Udgifter til repræsentation, reklame og personalepleje er almindeligt forekommende i de fleste virksomheder og afholdes med et naturligt erhvervsmæs...

Skrevet af: Michael Johansen, statsautoriseret revisor Læs mere
…

Ny ferielov på vej

Vi bevæger os mod nye tider og nye begreber: Samtidighedsferie! Danmark har siden 1938 fastholdt princippet om forskudt ferie i forhold til optjeningsåret, men det skal være slut nu. I 2014 vurdere...

Skrevet af: Anna Andersen, advokatfuldmægtig Læs mere
…

Ingen ændrede skattepligtsregler inden sommerferien

Folketingets Lovsekretariat har oplyst, at det lovforslag, som var sendt i høring om ændring af reglerne for indtræden af fuld dansk skattepligt, ikke bliver fremsat og behandlet i indeværende folk...

Læs mere
…

Lovforslag om lavere skat på arbejdsindkomst mv.

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der betyder lidt skattelettelser til folk på arbejdsmarkedet og et ekstrafradrag på årsopgørelsen for personer, der indbetaler på en ratepension eller pe...

Læs mere
…

Hvornår er en bil specialindrettet?

En specialindrettet bil er et begreb, som kendes både på moms- og skatteområdet. Sådanne biler er ikke et alternativ til en privat bil, fordi der i realiteten er tale om et rullende værksted. Højes...

Læs mere
…

Lovændringer på medarbejderaktier, pension og fri telefon mm.

Folketinget har behandlet og vedtaget en lang række lovændringer på skatteområdet, herunder afskaffelse af udligningsskat på pensionsudbetalinger, ingen beskatning af fri telefon og øget mulighed f...

Læs mere
…

Hans Peter Roug er ny partner hos BRANDT

Vi er glade for at kunne oplyse, at Hans Peter Roug er tiltrådt som ny partner i BRANDT, Aarhus afdeling den 3. april 2018.

Læs mere
…

Hvidvaskloven

Bag overskriften gemmer sig to helt centrale forhold, som denne artikel forhåbentlig vil kunne medvirke til at forklare.Loven – som i sin fulde længde bærer titlen ”Lov om forebyggende foranstaltni...

Skrevet af: Thomas Bjerrehus, udviklingschef, RGD Læs mere
…

Husk håndværkerfradraget

Der kan spares op til ca. 10.000 kr. i skat

Skrevet af: Michael Johansen, statsautoriseret revisor Læs mere
…

Moms- og skattetjek

Skat – og vi – er klar med en ny ydelse Vi må straks berolige. SKAT er fra politikernes side tildelt flere ressourcer, og hele etaten er under en voldsom omorganisering – men udråbet er ikke et bi...

Skrevet af: Jens Skovby, statsautoriseret revisor Læs mere
…

Omstrukturering og moms

Pas på de momsmæssige konsekvenser! Ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse sker der som udgangspunkt overdragelse af varer, driftsmidler, fast ejendom mv. fra et sel...

Læs mere
…

Salg af ejendom - momsmæssige betragtninger

... når sælger har drevet momspligtig virksomhed fra ejendommen

Læs mere
…

Momspligt

Er der moms på indtægter fra coaching, terapi, supervision mv.?

Læs mere
…

Ny lovgivning på skatteområdet

Vi gennemgår en række lovforslag: * BoligJobordningen * Ingen udligningsskat på pensionsudbetalinger * Medarbejderaktier * Ingen skat på fri telefon og internet * Børneopsparingskonti

Læs mere
…

Butikker skal betale moms af overskudsvarer

Der har gennem lang tid været stor fokus på minimering af spild af butikkernes overskudsvarer. Hver dag smider fødevarebutikker store mængder mad ud, fordi det enten ikke lever op til standarden el...

Læs mere
…

Momsregistrering – udenlandske byggefirmaer

Når udenlandske virksomheder kommer til Danmark for at udføre byggearbejder på fast ejendom, opstår spørgsmålet ofte, om den udenlandske virksomhed skal lade sig momsregistrere her i landet og opkr...

Læs mere
…

Højesteretsdomme

Højesteret har sat punktum i to sager om to bankers fradragsret for løn til egne medarbejdere i forbindelse med overtagelse af nødlidende bankaktiviteter fra Finansiel Stabilitet. Du kan læse om sa...

Læs mere
…

Administrative afgørelser

Skatteinformationen har samlet en række administrative afgørelser, i denne artikel. De giver et overblik over hvad der er truffet af beslutning, samt kommer med en kommentar til hvad det betyder. D...

Læs mere
…

Flytning til Danmark – det rigtige tidspunkt!

Hvordan forholder reglerne sig i forhold til skattepligt i Danmark, for personer bosiddende i udlandet? Og hvornår er det rigtige tidspunkt at flytte til Danmark på? Det har skatteinformationen skr...

Læs mere
…

Altid fradrag for løn – kun næsten!

Skattemæssigt fradrag for driftomkostninger findes i statsskattelovens § 6 a, og den har eksisteret i mere end 100 år. Siden er der lavet ændringer og den er rettet til, men den danner stadig basis...

Skrevet af: Erhvervsservice Læs mere
…

Skub skatten af en ejendomsfortjeneste

Genanbringelse af ejendomsavance gør det muligt at skubbe skatten af en ejendomsavance, men det gælder kun i særlige tilfælde. Skatteinformationen har udgivet denne artikel, hvor du kan læse mere o...

Læs mere
…

Reklame og repræsentation

Den skatte- og momsmæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til tvivl. I skatteinformationen har de taget emnet under behandling, og du kan læ...

Læs mere
…

Målretning af aldersopsparing.

Vi skrev i vores nyhedsbrev d. 15. december 2018 om de nye regler for aldersopsparing. Her gjorde vi opmærksom på, at det var sidste chance for at indbetale efter de gamle regler. De nye regler ...

Læs mere
…

Momskompensation til velgørende foreninger

Almenvelgørende foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. er som regel ikke registreret for momspligtigt salg af varer eller tjenesteydelser. Hvis de er registreret for moms, vil deres momsp...

Læs mere
…

Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Ny lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og Fleksydelsesbidrag er trådt i kraft pr. 1. januar 2018. Folketinget har d. 20. december 2017 vedtaget ”Lov om kontant og skattefri...

Læs mere
…

Fristen for selskabers indbetaling af frivillig acontoskat nærmer sig

Den 1. februar 2018 er sidste frist for tredje indbetaling af frivillig acontoskat vedrørende 2017. Kan det betale sig for at benytte sig af muligheden? Frivillig indbetaling af acontoskat er en m...

Læs mere
…

Seminar om EU Persondataforordningen

Til foråret træder den nye EU Persondataforordning i kraft i Danmark. Den stiller blandt andet højere krav til sikker opbevaring og håndtering af persondata.

Læs mere
…

Aldersopsparing - Nye pensionsregler på vej

Folketinget vedtager med al sandsynlighed ændringer på pensionsområdet fra 1. januar 2018, der kan få stor betydning for din pensionsopsparing. Såfremt du ikke allerede har oprettet en aldersops...

Læs mere
…

Julefrokosten kan også give dig et momsfradrag

Julefrokosten kan også give dig et momsfradrag. Beslutningen om, hvorvidt virksomhedens julefrokost skal holdes ude i byen eller i virksomhedens egne lokaler, kan ofte være et spørgsmål om plads...

Læs mere
…

Ekspertskatteordningen

Skatteministeren har fremsat lovforslag om forhøjelse af bruttoskatten fra 26 % til 27 %, men til gengæld kan bruttobeskatning for forskere m.fl. anvendes i 84 måneder i stedet for de nuværende 60 ...

Læs mere
…

Må jeg sende elektronisk julekort til mine kunder?

December er sæson for at sende julekort. Flere og flere er gået væk fra det printede julekort, der sendes med posten og sender i stedet en mail med en julehilsen. Men må du overhovedet det?

Læs mere
…

Facit - Nyhedsbrev fra RevisorGruppen Danmark

29 nov 2017

Hver 3. måned udgiver RevisorGruppen Danmark publikationen Facit. Her får en række forskellige revisorer mulighed for at kommentere på relevante nyheder. I december kan du blandt andet læse om: ...

Læs mere
…

Fradrag for lønudgifter

Nyt lovforslag kan betyde udvidet adgang til at foretage fradrag for lønudgifter. Der er, ved højesteret, blevet afsagt dom i de såkaldte banksager, og du kan læse mere om hvad det kan have af bety...

Læs mere
…

Airbnb – hvordan er det lige det er med skat?

Juni, juli og august er højsæson for rejser og nye oplevelser. Og det er højsæson for udlejning af lejligheder og værelser gennem Airbnb. Men hvordan er det nu lige, det er med skat? Skal du betal...

Læs mere
…

GoMore

GoMore er en af de helt store spillere på banen, når det drejer sig om deleøkonomi, og i særdeleshed når der er tale om biler.

Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder direkte i din indbakke – BRANDT viser vej...

Brandt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder
direkte i din indbakke.